Sot er ikke nødvendigvis hva det en gang var

Skade i papir fra brann, vann og røykRøyk er faste og flytende luftbårene partikler og gasser som dannes ved forbrenning. De kjemiske bestanddelene av røyk er resultater av hva som brenner, men er også knyttet til forhold under selve forbrenningen. I et moderne samfunn omgir vi oss med kunststoffer som avgir partikkelstøv ved brann. Eksempelvis avgir PVC klorider som igjen utvikler saltsyre dersom de kommer i kontakt med slukkevann. Dersom billedflaten eksponeres for dette, må den behandles raskt. Avsetninger på billedflaten av partikkelstøv i forbindelse med brann danner umiddelbart eller gradvis, et grunnlag for karakterforandringer.

En rekke typer sotavsetninger kan skape ny heftegrunn for støv og på den måten lett akkumulere skadelige partikler. Dersom disse ikke fjernes, kan senskader oppstå.